ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Gedeponeerd Kamer van Koophandel nr.28087350

Artikel 1- Definities.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, tenzij hier van uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken door NachtrustOnline. KoelBed.nl is onderdeel van NachtrustOnline.
1.1 NachtrustOnline : de verkoper/opdrachtnemer.
1.2 Afnemer: de koper/opdrachtgever/consument of 'n ieder die met  een NachtrustOnline overeenkomst op afstand aangaat.

Artikel 2- Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen zijn strikt vrijblijvend.
2.2 Alle aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving.
2.2 Afbeeldingen, opgave van maten en gewichten, stalen en modellen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van getoonde showroommodel zijn - zeker bij natuurlijke materialen - onvermijdelijk.

Artikel 3- De Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod.
3.2 NachtrustOnline bevestigd deze overeenkomst. Zolang deze overeenkomst niet is bevestigd, kan de consument deze overeenkomst ontbinden.
3.3 De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W..

Artikel 4- Levertijd.
4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeengekomen bepaalde termijn waarin de prestatie moet zijn verricht. Levertijd wordt uitgedrukt in werkdagen, dus kalenderdagen exclusief vakantiedagen.
4.2 Levertijd van  NachtrustOnline varieert van product tot product. Door de variatie aan producten kan het zijn dat een dekbedovertrek binnen 2 dagen bij u in huis is, maar een boxspring-combinatie, die helemaal naar wens gebouwd wordt, een levertijd heeft van 6 weken. Bij elk product staat de levertijd aangegeven. Speciaal geproduceerde producten in specifieke maten en/of uitvoering hebben vanzelfsprekend tijd en zorg nodig door onze geselecteerde fabrieken om deze speciale producten te vervaardigen, waardoor voor deze speciale producten 'n wat langere levertijd geldt dan voor normale standaard producten. De verwachte productie- en levertijd is op onze website altijd per product/maat exact vermeld.
4.3 NachtrustOnline is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 5- Aflevering.
5.1 Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding door  NachtrustOnline aan afnemer.
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan NachtrustOnline heeft kenbaar gemaakt.
5.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  NachtrustOnline de afnemer hier gelijk van op de hoogte stellen en eventueel betaalde gelden gelijk retourneren.
5.4 Het risico van beschadiging en /of vermissing van producten berust bij  NachtrustOnline tot het moment van bezorging aan de afnemer.
5.5 Afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen indien deze niet, nadat hij de gebreke heeft ontdekt of had behoren te ontdekken,  NachtrustOnline binnen 8 dagen na levering elektronisch op de hoogte heeft gesteld middels contactformulier of een email aan klantenservice@koelbed.nl, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.

Artikel 6- Prijs.
6.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen.
6.2 NachtrustOnline.nl is speciaal gericht op de verkoop aan particuliere afnemers en voorziet niet in afname door ondernemingen. Wij maken voor dat betreft geen onderscheid tussen particulieren en ondernemingen. De in het aanbod van produkten genoemde prijzen zijn inclusief 21% Nederlandse B.T.W.. De 21% B.T.W. wordt echter wel altijd op elke factuur apart vermeld.

 Artikel 7- Veilige betaling.
7.1 Betaling dient te geschieden zodra de afnemer de overeenkomst aangaat, hiervoor biedt  NachtrustOnline een groot aantal veilige betaalmogelijkheden:
-IDEAL. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank.
 NachtrustOnline neemt de hiermee gepaard gaande kosten voor haar rekening, en is dus voor afnemer gratis.
-PayPal. Betalen waar en wanneer u maar wilt, via Creditcard of eigen bankrekening. De eventuele kosten die dit mondiale betaalsysteem PayPal berekent worden aan de afnemer doorberekent. Het eventueel extra percentage en bedrag per PayPal-betalingskeuze staat exact vooraf vermeld voordat u uw betaling afrondt.
-AfterPay en Klarna Factuur. De mogelijkheid tot achteraf betalen per factuur. Kosten voor achteraf betalen staat vooraf vermeld.

Artikel 8- Privacy.
8.1 Indien de afnemer een bestelling plaatst, kiest zij een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij zijn, maar helaas kunnen dat helaas niet garanderen.
8.2 De persoonsgegevens die u via onze webwinkel verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
8.3 Veiligheid en leeftijdsgrens houdt in dat alleen personen van 18 jaar en ouder zich kunnen inschrijven en bestellingen kunnen plaatsen via de webwinkel.

Artikel 9- Retourneren.
9.1 U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen.
9.2 Herroepingsrecht is het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van goederen, deze te retourneren in onbeschadigde staat en originele verpakking. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren als bij ontvangst en mogen niet gebruikt zijn. Waarbij het Hygiëne Zegel niet verbroken mag zijn. BW - Boek 6 - Titel 5 -Afdeling 2b-Paragraaf 3, artikel 230p, lid f: . de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
9.3 Correspondentie verloopt per email (schriftelijke afhandeling zodat alles op papier staat).
9.4 De aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van goederen bij  NachtrustOnline binnen zijn, middels het Retourformulier.
-Download dit Retourformulier, vul de gegevens volledig en juist in.
9.5 Kosten van terugzending inzake herroeping zijn voor de afnemer.
9.6 Na ontvangst en controle van retourgoederen zal NachtrustOnline het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkweken na terugzending terugbetalen.
9.7 LET OP: Speciaal geproduceerde producten kunnen na bestelling (uiteraard) niet geannuleerd/geretourneerd worden. Ze worden immers op maat en specifieke wens van de besteller geproduceerd in heel specifieke, persoonlijke maat en/of uitvoering. BW - Boek 6 - Titel 5 -Afdeling 2b-Paragraaf 3, artikel 230p, lid f;  . de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 10. Reclame/Service.
10.1 Mocht een artikel een technische defect of een manco bevatten kan er een email gezonden worden naar klantenservice@koelbed.nl .
10.2 U meldt het aan NachtrustOnline binnen acht dagen na ontvangst, en afnemer krijgt het vervangend of ontbrekend onderdeel binnen aangegeven levertijd gratis bij u thuis afgeleverd. Alle reclames zijn slechts mogelijk binnen acht dagen na levering, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
10.3 Schades aan volledig gemonteerde producten dienen te voorzien te zijn van beeldmateriaal ter controle.
10.4 Onterecht in behandeling genomen servicewerkzaamheden worden aan de afnemer belast met een opslag voor administratie- en behandelingskosten- vermeerderd met eventuele extra gemaakte kosten.

Artikel 11. Nederlands recht.
Op alle overeenkomsten die door NachtrustOnline worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webwinkel, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij NachtrustOnline en/of diegene van wie NachtrustOnline een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Identiteit: Koelbed.nl
Naam ondernemer: NachtrustOnline, handelend onder de naam NachtrustOnline.nl.
Centraal Magazijn: Ondernemingsweg 53,1422DZ Uithoorn, NL
Telefoonnummer: 0252-530140
Tel. bereikbaarheid: di./vr. 12-16 uur
Emailadres: klantenservice@koelbed.nl
KvK-nummer: 28087350
BTW-identificatienummer: NL809235407B02
Iban Bank rekeningnummer: NL02ABNA0524342075

© CopyRock All rights reserved
© CopyRock All rights reserved